Algemene voorwaarden van Laspunt Brabant V.O.F.

gevestigd te Cromvoirt

op 09-08-2018 onder nummer 71899340 bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch gedeponeerd.

Artikel 1 Toepasselijkheid, definities

1. In deze voorwaarden wordt onder "Laspunt Brabant" verstaan gebruiker van deze voorwaarden en onder "afnemer" de wederpartij van Laspunt Brabant V.O.F.. De aangeboden of te leveren of te verhuren zaken worden aangeduid met "producten", tenzij anders aangegeven.
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Laspunt Brabant en op alle met Laspunt Brabant gesloten overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
3. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit schriftelijk wordt overeengekomen en dan slechts voor de desbetreffende transactie.
4. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie van deze algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.
5. De algemene voorwaarden van de afnemer zijn niet van toepassing.

Artikel 2 Aanbiedingen, bevestigingen en prijzen

1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk door Laspunt Brabant anders is vermeld. Indien een aanbod een termijn voor aanvaarding bevat dan houdt dit in dat het vrijblijvend aanbod, bij niet aanvaarding, na het verloop van die termijn in ieder geval is komen te vervallen.
2. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijs bepalende factoren (waaronder: inkoopkosten, belastingen, premies, valutakoersen etc.) worden verhoogd, is Laspunt Brabant gerechtigd deze prijsverhoging aan de afnemer door te berekenen.
3. Een overeenkomst tussen afnemer en Laspunt Brabant komt slechts tot stand indien Laspunt Brabant een opdracht van de afnemer schriftelijk aanvaardt of door Laspunt Brabant feitelijk uitvoering aan een verstrekte opdracht wordt gegeven.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Laspunt Brabant niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen producten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Indien afnemer in het buitenland is gevestigd en de aangekochte producten buiten Nederland worden geëxporteerd, staat de afnemer er voor in dat de afnemer in het desbetreffende land correct is geregistreerd voor de toepasselijke omzetbelasting. De afnemer vrijwaart Laspunt Brabant voor schade als gevolg van facturen die ten onrechte zijn gebaseerd op een nul-tarief.
6. Het enkel ter beschikking stellen van catalogi, folders, e.d. houdt geen aanbod in en verplicht Laspunt Brabant niet tot het aangaan van een overeenkomst. De in een aanbod, voorraadlijsten, folders, catalogi e.d. van Laspunt Brabant vermelde danwel opgenomen maten, gewichten, technische gegevens, afbeeldingen e.d. zijn zo zorgvuldig mogelijk vermeld maar zijn slechts van algemeen informerende aard. Geringe afwijkingen van de producten ten opzichte daarvan leiden niet tot een tekortkoming van Laspunt Brabant. Van een tekortkoming zal bovendien slechts sprake kunnen zijn indien afnemer aantoont dat de afwijking leidt tot een significante beperking van de gebruiksmogelijkheden door afnemer.

Artikel 3 Levering, kosten van levering en levertijd

1. Levering geschiedt 'af magazijn' van Laspunt Brabant.
2. Bij een aflevering van de aangekochte producten op een per vrachtauto goed bereikbare plaats binnen Nederland brengt Laspunt Brabant, wanneer afnemer verlangt dat Laspunt Brabant de aflevering van de producten verzorgt, geen verzend- en orderkosten in rekening indien het netto factuurbedrag voor één order meer bedraagt dan € 100,00 en het gewicht van de totaalzending maximaal 20kg bedraagt. Bij grote en/of lastig te transporteren producten en/of spoedleveringen en/of andere specifieke omstandigheden kan Laspunt Brabant van voormelde regeling omtrent de verzend- en orderkosten afwijken.
3. Het risico van de aangekochte producten gaat op afnemer over zodra deze het magazijn van Laspunt Brabant verlaten. Het risico tijdens het transport vanaf het magazijn van Laspunt Brabant of elders naar afnemer is voor rekening van afnemer. Wanneer sprake is van een schade tijdens het transport dan is Laspunt Brabant desgevraagd bereid om haar (mogelijke) vordering op de transporteur ter zake van de schade aan het product van afnemer over te dragen aan afnemer.
4. Opgegeven levertijden worden steeds bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als bindende termijnen. Bij niet-tijdige levering, of ingeval van een andere niet (tijdige) nakoming door Laspunt Brabant, dient Laspunt Brabant schriftelijk in gebreke te worden gesteld en moet Laspunt Brabant een redelijke termijn worden gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
5. Indien producten na het verstrijken van de levertijd door de afnemer niet zijn afgenomen, worden deze door Laspunt Brabant, voor rekening en risico van afnemer, opgeslagen. Laspunt Brabant is in dat geval gerechtigd opslagkosten in rekening te brengen.
6. Laspunt Brabant behoudt zich het recht voor om de door de afnemer bestelde producten in deelleveringen te leveren.

Artikel 4 Advies-, onderhouds-, montage- en servicewerkzaamheden

1. Laspunt Brabant zal een overeenkomst van opdracht tot het uitvoeren van de in dit artikel bedoelde werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander naar de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Laspunt Brabant heeft steeds het recht bij het uitvoeren van de overeenkomst derden in te schakelen.
3. De afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Laspunt Brabant aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Laspunt Brabant worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet volledig, onjuist en/of niet tijdig aan Laspunt Brabant zijn verstrekt, heeft Laspunt Brabant het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de tarieven zoals die door Laspunt Brabant worden gehanteerd aan de afnemer in rekening te brengen.
4. Laspunt Brabant is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, veroorzaakt doordat Laspunt Brabant is uitgegaan van door de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid bij Laspunt Brabant bekend was.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Laspunt Brabant de uitvoering van onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Het bepaalde in art. 5 lid 3 is in dat geval van toepassing.
6. Indien door Laspunt Brabant of door de door Laspunt Brabant ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van afnemer of op een door afnemer aangewezen locatie, draagt afnemer kosteloos zorg voor de door die medewerkers van Laspunt Brabant en/of de door Laspunt Brabant ingeschakelde derden in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. Afnemer vrijwaart Laspunt Brabant voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan afnemer toerekenbaar is.
8. Door Laspunt Brabant vervaardigde schema's, geadviseerde en/of toegepaste componenten en uitgevoerde werkzaamheden worden gedaan op basis van informatie die door de afnemer is aangeleverd of opgenomen op de locatie van de afnemer. Afnemer is verantwoordelijk voor de door of namens afnemer gemaakte schema's, berekeningen en de functionele geschiktheid van door of namens afnemer voorgeschreven materialen.
9. Op de door Laspunt Brabant uitgevoerde werkzaamheden geldt een garantietermijn van 6 maanden na uitvoering, tenzij anders aangegeven. De garantie omvat tevens de aansprakelijkheid voor aantoonbare onjuistheden in de engineering en realisatie van een project. Deze garantie betekent echter niet dat Laspunt Brabant aansprakelijk is voor eventuele tekortkomingen in de installatie van de afnemer. Laspunt Brabant is uit hoofde van deze garantie slechts aansprakelijk voor de directe schade van aantoonbare gebreken die zijn ontstaan binnen de garantietermijn, uitsluitend als direct gevolg van de ondeugdelijkheid van materiaal, fabricage of uitvoering door Laspunt Brabant. Laspunt Brabant is uit hoofde van deze garantie slechts gehouden het ondeugdelijke ter exclusieve beoordeling van Laspunt Brabant te vervangen of te herstellen. Vervanging strekt niet verder dan het kosteloos en franco toezenden van een nieuw exemplaar. Herstel geschiedt ter exclusieve beoordeling van Laspunt Brabant in haar werkplaats of bij de opdrachtgever ter plaatse, met dien verstande dat door afnemer alle door Laspunt Brabant noodzakelijk geachte medewerking wordt verleend.
10. Afnemer zorgt ervoor dat de medewerkers van Laspunt Brabant de werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kunnen verrichten.
11. Afnemer is jegens Laspunt Brabant verplicht omtrent het verrichten van de werkzaamheden zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken dat de medewerkers van Laspunt Brabant tegen ieder gevaar voor persoon en/of zaak zijn beschermd, een en ander mede gebaseerd op de Arbo-wet en arbo regelgeving. Daarbij zal de afnemer tenminste dezelfde veiligheidsmaatregelen treffen als voor de werknemers van afnemer zelf.
12. Indien Laspunt Brabant aan afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst tijdelijke producten in gebruik geeft, is afnemer gehouden het aldus ter beschikking gestelde onmiddellijk na het verzoek daartoe van Laspunt Brabant in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de afnemer deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten en schades, waaronder de eventuele kosten van vervanging voor rekening van afnemer.

Artikel 5 Verhuur

1. Laspunt Brabant blijft te allen tijde eigenaar van de verhuurde producten, tenzij anders bepaald door Laspunt Brabant zelf.
2. In geval van verhuur van producten dient afnemer zelf zorg te dragen voor verzekering van het gehuurde. Huurder blijft aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk teniet gaan of verloren gaan van het gehuurde tijdens de huurtijd ten gevolge van diefstal, verduistering, brand, of welke andere oorzaak dan ook.
3. Huurder c.q. afnemer zal gedurende de huurtijd het gehuurde op zijn kosten onderhouden en er voor zorgen, dat dit in goede staat van onderhoud blijft verkeren. Hij zal het gehuurde overeenkomstig de aard en bestemming goed verzorgen, zelf gebruiken en het noch geheel noch gedeeltelijk aan derden in huur, onderhuur, gebruik of bewaring geven, of zonder uitdrukkelijke toestemming van verhuurder naar het buitenland brengen.
4. Huurder dient de gebruiks- en veiligheidsinstructies die op het verhuurde aanwezig zijn danwel vanwege verhuurder worden gegeven, nauwgezet in acht te nemen.
5. Huurder is verplicht, voordat hij het gehuurde in ontvangst neemt, aan Laspunt Brabant een door Laspunt Brabant vast te stellen waarborgsom te betalen. Laspunt Brabant behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te verrekenen met de waarborgsom, evenals de kosten van noodzakelijk blijkende reparaties. Laspunt Brabant is verplicht deze waarborgsom bij beëindiging van het huurcontract aan huurder terug te betalen, indien huurder op dat moment aan al zijn verplichtingen jegens Laspunt Brabant heeft voldaan.

Artikel 6 Betalingsvoorwaarden

1. De betaling van de facturen dient, zonder opschorting of verrekening, binnen 30 dagen na de factuurdatum op een door Laspunt Brabant aangewezen bankrekening plaats te vinden. Laspunt Brabant is echter, in afwijking op het vorenstaande, altijd gerechtigd om betaling bij de aflevering te verlangen, waaronder mede begrepen de verzending onder rembours.
2. Ingeval van niet tijdige betaling is Laspunt Brabant gerechtigd over de hoofdsom van haar facturen een rente van 1% per maand, of - naar keuze van Laspunt Brabant - de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW in rekening te brengen. De afnemer is door het enkel verstrijken van de betalingstermijn, van rechtswege, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is, in verzuim. Ingeval van niet tijdige betaling door afnemer kan Laspunt Brabant bovendien aanspraak maken op de vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten.
3. Laspunt Brabant heeft het recht - alvorens (verder) na te komen - voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen door afnemer te verlangen. Laspunt Brabant is gerechtigd bij deelleveringen het aldus geleverde afzonderlijk te factureren en is niet tot verdere leveringen verplicht, voordat de facturen voor de deelleveringen zijn voldaan.

Artikel 7 Verzoek tot annulering door de afnemer

1. Producten van Laspunt Brabant, die correct zijn afgeleverd, worden uitsluitend teruggenomen, indien voorafgaand overleg dienaangaande heeft geleid tot toestemming van Laspunt Brabant om de desbetreffende producten te retourneren. Voor die toestemming hanteert Laspunt Brabant onder meer maar niet uitsluitend de navolgende criteria: - de verpakking is niet aangebroken of geopend; - de producten zijn niet gemonteerd geweest; - het gaat niet om elektrische producten, sensoren of toebehoren (zoals kabels, connectoren e.d.); - de afnemer draagt de kosten van vervoer en/of terugzending en garandeert de betaling daarvan; - het gaat niet om specials of maatproducten; - de levering heeft niet meer dan één maand voor terugname plaatsgevonden.
2. Crediteren van retourzendingen geschiedt indien en voor zover door Laspunt Brabant toestemming is gegeven de producten te retourneren en correcte betaling heeft plaatsgehad. Het te crediteren bedrag c.q. percentage van het aanschafbedrag, wordt door Laspunt Brabant bepaald.
3. Indien de afnemer de aan Laspunt Brabant gegeven opdracht, om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren, dan wel indien de afnemer de met Laspunt Brabant gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk wenst op te zeggen, vindt annulering/opzegging niet eerder plaats dan nadat de kosten voor de uitvoering van de opdracht alsmede de door Laspunt Brabant gemaakte kosten en het door Laspunt Brabant geleden verlies en/of gederfde winst, ten gevolge van deze annulering/ opzegging, volledig heeft voldaan.
4. Voor de berekening van de door de afnemer te betalen vergoeding voor de door Laspunt Brabant gemaakte kosten, het geleden verlies en/of de gederfde winst wordt, indien Laspunt Brabant instemt met de voornoemde annulering/opzegging, uitgegaan van de dag waarop de schriftelijke annulering/opzegging Laspunt Brabant heeft bereikt.
5. In alle gevallen van annulering/opzegging is de afnemer aan Laspunt Brabant verschuldigd al hetgeen Laspunt Brabant met betrekking tot de betreffende opdracht c.q. overeenkomst, ondanks de annulering/opzegging, aan derden bij wie ter zake van die opdracht c.q. overeenkomst Laspunt Brabant inkopen heeft gedaan dan wel met wie overeenkomsten zijn gesloten die tot betalingsverplichtingen voor Laspunt Brabant leiden, (heeft) moet(en) betalen. Na betaling daarvan worden de eventueel ingekochte producten desgewenst aan afnemer geleverd.

Artikel 8 Ontbinding

1. Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor afnemer uit de met Laspunt Brabant gesloten overeenkomst voortvloeit alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, het (al dan niet voorlopig) van toepassing verklaren van de wet schuldsanering natuurlijke personen op afnemer of stillegging of liquidatie van het bedrijf van afnemer, heeft Laspunt Brabant het recht (zonder ingebrekestelling) de nakoming van de overeenkomst op te schorten danwel de overeenkomst te ontbinden. Hierbij is Laspunt Brabant niet schadeplichtig en de opschorting of ontbinding laat de overige rechten van Laspunt Brabant onverlet. In de hier genoemde gevallen is elke vordering, ongeacht de grondslag daarvan die Laspunt Brabant op de afnemer heeft, direct opeisbaar.
2. Indien Laspunt Brabant op grond van het vorenstaande, of op grond van een (ander) verzuim van afnemer, de overeenkomst ontbindt is afnemer een vergoeding verschuldigd ter hoogte van 15% van het netto factuurbedrag, onverminderd het recht van Laspunt Brabant op volledige schadevergoeding indien de werkelijk geleden schade hoger is dan voormelde vergoeding.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Laspunt Brabant geleverde en zich bij/onder de afnemer of onder een derde aan wie afnemer deze heeft doorgeleverd bevindende producten blijven eigendom van Laspunt Brabant, tot het moment dat de afnemer alle vorderingen van Laspunt Brabant betreffende de tegenprestaties voor de door Laspunt Brabant aan de afnemer krachtens overeenkomst te leveren of geleverde producten, dan wel ingevolge een overeenkomst van opdracht te verrichten of verrichte werkzaamheden, heeft betaald. Eveneens blijven alle door Laspunt Brabant geleverde producten eigendom van Laspunt Brabant indien en zolang de afnemer de vorderingen die Laspunt Brabant op de afnemer heeft wegens tekort schieten in de nakoming van de bovengenoemde overeenkomsten (waaronder mede begrepen de vorderingen ter zake van boete, rente en kosten) niet volledig heeft voldaan. Voor het geval er, om welke reden dan ook, geen beroep kan worden gedaan op het eigendomsvoorbehoud, is de afnemer verplicht, indien de zaken door afnemer aan een derde zijn doorgeleverd, op het eerste daartoe strekkend verzoek van Laspunt Brabant, alle rechten welke de afnemer met betrekking tot de levering van deze producten jegens die derde heeft of zal verkrijgen, over te dragen aan Laspunt Brabant.
2. Wanneer de afnemer aan alle betalingsverplichtingen uit hoofde van de hierboven genoemde vorderingen heeft voldaan, dan zal Laspunt Brabant het eigendom van de geleverde producten verschaffen onder voorbehoud van een pandrecht van Laspunt Brabant tot meerdere zekerheid van andere aanspraken welke Laspunt Brabant heeft op de afnemer. De afnemer zal op eerste verzoek alle noodzakelijke medewerking verlenen aan alle handelingen die in dit kader vereist zijn.
3. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is afnemer verplicht Laspunt Brabant zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. Net zo is afnemer verplicht ingeval afnemer in staat van faillissement wordt verklaard of de surséance van betaling over afnemer wordt uitgesproken c.q. de WSNP op afnemer van toepassing wordt verklaard, de curator resp. de bewindvoerder te informeren over het eigendomsvoorbehoud van Laspunt Brabant.
5. De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede diefstal. De verzekeringspolis wordt op eerste verzoek ter inzage gegeven.
6. Door Laspunt Brabant geleverde producten, die krachtens het onder lid 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
7. Voor het geval dat Laspunt Brabant zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de afnemer reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Laspunt Brabant of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Laspunt Brabant zich bevinden en die producten mede terug te nemen.

Artikel 10 Garantie

1. Voor geleverde producten met fabrieksgarantie gelden uitsluitend de door de fabriek gestelde garantiebepalingen. In alle andere gevallen wordt door Laspunt Brabant geen garantie verstrekt.
2. De garantie is in ieder geval niet van toepassing bij gebreken die ontstaan door normale slijtage, bij onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, bij ongelukken of onheil zoals brand- of waterschade, of indien de producten door derden zijn gewijzigd of gerepareerd.
3. De garantie geldt slechts indien de afnemer aan alle verplichtingen jegens Laspunt Brabant heeft voldaan en de producten slechts heeft gebruikt overeenkomstig hun bestemming met inachtneming van evt. voorschriften/gebruiksaanwijzing, etc. Wanneer afnemer een product voor een niet gebruikelijke toepassing aanwendt of niet met inachtneming van voorschriften, etc, dan geschiedt dit voor risico van afnemer.
4. Laspunt Brabant is gerechtigd het herstel buiten het kader van deze garantie in rekening te brengen.
5. Op gebruikte producten wordt door Laspunt Brabant geen garantie verstrekt.

Artikel 11 Klachten

1. Afnemer dient de geleverde producten bij de aflevering grondig te controleren. Afnemer dient mogelijke klachten binnen vijf dagen na de dag van de aflevering bij Laspunt Brabant kenbaar te maken onder een nauwkeurige opgave van de klachten. Nadien kenbaar gemaakte klachten hoeven door Laspunt Brabant niet meer in behandeling te worden genomen tenzij afnemer aantoont dat afnemer het gebrek bij een grondige inspectie niet binnen voormelde termijn had kunnen ontdekken. In dat geval dient afnemer direct, maar uiterlijk binnen vijf dagen na het ontdekken daarvan, de klacht(en) bij Laspunt Brabant te melden.
2. Klachten dienen schriftelijk kenbaar te worden gemaakt of - na telefonische melding - direct schriftelijk te worden bevestigd. Klachten die na het verstrijken van de garantietermijn door Laspunt Brabant zijn ontvangen hoeven door Laspunt Brabant niet in behandeling te worden genomen.
3. Wanneer een klacht gegrond blijkt te zijn zal Laspunt Brabant (naar keuze van Laspunt Brabant) voor herstel zorg dragen of een gelijk of vergelijkbaar product leveren.
4. Eventuele klachten geven afnemer niet de bevoegdheid de nakoming van de verplichtingen jegens Laspunt Brabant op te schorten.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Laspunt Brabant is beperkt tot de nakoming van het in artikel 10.3 bepaalde, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van een leidinggevende functionaris van Laspunt Brabant of Laspunt Brabant aansprakelijk zou zijn op grond van de dwingendrechtelijke regeling met betrekking tot de productenaansprakelijkheid. Iedere verdergaande aansprakelijkheid is uitgesloten.
2. Laspunt Brabant is in geen geval (ook wanneer Laspunt Brabant zich niet zou kunnen beroepen op de aansprakelijkheidsbeperking van artikel 11.1) aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder bedrijfsschade, stagnatieschade, winstderving of gevolgschade en is in geen geval aansprakelijk voor hulppersonen. Bovendien is de aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot de hoogte van het netto factuurbedrag van de producten die Laspunt Brabant aan afnemer heeft geleverd of tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van Laspunt Brabant in een voorkomend geval vergoedt.

Artikel 13 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. De in het kader van een overeenkomst eventueel door Laspunt Brabant tot stand gebrachte en verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schema's, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden zijn uitsluitend bestemd om door de afnemer te worden gebruikt en mogen niet door afnemer zonder voorafgaande toestemming van Laspunt Brabant worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit en blijven eigendom van Laspunt Brabant, ongeacht of deze aan de afnemer of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
2. Laspunt Brabant behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie afkomstig van afnemer en tot afnemer te herleiden ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Laspunt Brabant gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Laspunt Brabant zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Laspunt Brabant niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de afnemer niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 15 Niet-overname personeel

1. De afnemer zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede gedurende de periode tot één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens na vooraf verkregen schriftelijke instemming van Laspunt Brabant, medewerkers van Laspunt Brabant of van derden die Laspunt Brabant bij de uitvoering van deze overeenkomst heeft ingeschakeld en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen of op andere wijze, direct of indirect, voor zich laten werken.
2. Bij handelen in strijd met artikel 14 lid 1 verbeurt afnemer aan Laspunt Brabant een onmiddellijk opeisbare en niet voor compensatie vatbare boete groot €10.000,= per overtreding en van € 2.500,= voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Laspunt Brabant om integrale schadevergoeding te vorderen indien de schade hoger is dan voormelde boetebedragen.

Artikel 16 Overmacht

1. Als overmacht aan de kant van Laspunt Brabant geldt elke omstandigheid buiten toedoen van Laspunt Brabant waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval: vertraging of onmogelijkheid van leveranties door toeleveranciers van Laspunt Brabant, stakingen, uitsluitingen, verstoring van energievoorzieningen, verkeersstoornissen, machinebreuk, maatregelen van overheidswege, alsmede de gevolgen hiervan, verlies of beschadiging tijdens transport, etc.
2. Indien de levering door Laspunt Brabant wordt vertraagd als gevolg van overmacht is Laspunt Brabant gerechtigd zoveel later te leveren als de overmacht duurt, met een maximum van zes maanden. Indien blijkt dat de nakoming blijvend onmogelijk is wordt de overeenkomst op dat moment van rechtswege ontbonden. Na voormelde periode van zes maanden hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. In geen van de gevallen is Laspunt Brabant schadeplichtig.

Artikel 17 Verwerking persoonsgegevens

1. Voor zover in het kader van de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit in overeenstemming met de Privacyverklaring van Laspunt Brabant, welke overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is opgesteld. De meest actuele Privacyverklaring wordt gepubliceerd op de website van Laspunt Brabant (www.laspuntbrabant.nl) en is als bijlage toegevoegd aan deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 18 Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle met Laspunt Brabant gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
2. Alle geschillen die tussen Laspunt Brabant en afnemer mochten ontstaan en niet langs minnelijke weg opgelost kunnen worden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch, tenzij Laspunt Brabant het geschil voor een andere bevoegde rechter wil brengen of de Wet dwingend een andere rechter voorschrijft.
3. Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden (ver)nietig(d) zouden zijn of worden, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een bepaling zullen de afnemer en Laspunt Brabant gebonden zijn aan een bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, die niet aan vernietiging blootstaat.Bijlage: Privacyverklaring

Privacyverklaring van Laspunt Brabant V.O.F.

gevestigd te Cromvoirt

Contactgegevens:

Laspunt Brabant V.O.F.
Loverensestraat 19a
5266 AN Cromvoirt
Tel.: +31 (0) 411 608851
E-mail: info@laspuntbrabant.nl
Internet: www.laspuntbrabant.nl

Laspunt Brabant V.O.F., hierna te noemen Laspunt Brabant, gevestigd aan de Loverensestraat 19a, 5266 AN in Cromvoirt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Deze privacyverklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van klanten, bezoekers van ons bedrijf, bezoekers van onze website/webshop, leveranciers en andere relaties van Laspunt Brabant.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Laspunt Brabant met uw persoonsgegevens omgaat.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondrechtslagen:

1. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u de betrokken partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
2. U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Met welk doel wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- Het verwerken van bestellingen, retouren en vraagstukken (ontvangen via telefoon, e-mail, mondeling, schriftelijk, webshop of via welke vorm dan ook)
- Het versturen van facturen en afhandelen van betalingen
- Het creëren van een persoonlijk account
- Contact opnemen als dit nodig is voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de dienst of overeenkomst
- Het informeren over nieuwe en/of gewijzigde diensten en producten of algemene bedrijfsgegevens en –informatie van ons bedrijf
- Marketingdoeleinden zoals het versturen van nieuwsbrieven en gerichte aanbiedingen
- Het maken van analyses om onze dienstverlening te verbeteren
- Het samenstellen van managementinformatie ten behoeve van product- en dienstontwikkeling
- Het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van onze diensten
- Het versturen van informatie als we dat op grond van wet- en regelgeving verplicht zijn
- Ter bescherming van onze eigendommen en medewerkers en/of bezoekers

Welke persoonsgegevens wij verwerken

Verzamelde en opgeslagen gegevens betreffen de gegevens die door u aan ons aangeleverd worden en gegevens over het bezoek aan onze online kanalen. Denk hierbij aan:
a) Afname en levering van onze producten en diensten: bij het kopen of huren van producten en diensten worden de persoonsgegevens die u verstrekt door ons verwerkt. Dit betreft bedrijfsnaam, voor- en achternaam van contactpersonen, functie van contactpersonen, gegevens van postadres en afleveradres, telefoonnummers, e-mailadressen, adres van website indien van toepassing, BTW-nummer, KvK-nummer.
b) Aanmaken van een account: de gegevens die u verstrekt bij het aanmaken van een account zoals uw e-mailadres en gebruikersnaam en indien nodig aanvullend de in punt a genoemde gegevens.
c) E-mail berichten, WhatsApp-berichten en camerabeelden kunnen worden vastgelegd om bewijs te kunnen leveren of i.v.m. veiligheid en toezicht.
d) Gebruik van websites en apps: de gegevens van het gebruik van websites en apps zoals de bezochte pagina’s op onze website/webshop.
Bovenstaande gegevens worden vrijwillig door u verstrekt, u bent daartoe niet verplicht. Echter is het wel mogelijk dat wij in dat geval niet aan al onze doeleinden uitvoering kunnen geven.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze dienst en/of website/webshop heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@laspuntbrabant.nl, dan verwijderen wij deze informatie per direct.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Laspunt Brabant) tussen zit.

Bewaartermijnen van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig om een correcte dienstverlening uit te voeren.
Daarnaast bewaren wij uw persoonsgegevens voor de termijn waarin wij dit relevant achten in het kader van onze dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij Laspunt Brabant op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens of camerabeelden langer te bewaren.

Gebruik webshop

Als u klant of medewerker van een klant van Laspunt Brabant bent, kunt u een account (gebruikersnaam en wachtwoord) krijgen om in te loggen op onze webshop. Als gebruiker bent u zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de gebruikersnaam en het wachtwoord. Wij gaan ervan uit dat een persoon die zich aanmeldt met een gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik daarvan. Wanneer u vermoedens hebt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient u Laspunt Brabant per direct op de hoogte te stellen zodat er maatregelen genomen kunnen worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van Laspunt Brabant bepaalde werkzaamheden verrichten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Laspunt Brabant maakt gebruik van cookies die noodzakelijk zijn voor een goede technische werking van de website/webshop en van derde partijen om statistieken te verzamelen voor analysetools als Google Analytics. Laspunt Brabant gebruikt deze diensten om inzicht te verkrijgen in het gebruik van de website door bezoekers.
De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet opgeslagen.

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer, mobiele telefoon, tablet of ander device opgeslagen worden. Raadpleeg voor verwijdering van cookies de handleiding van uw browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Laspunt Brabant en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@laspuntbrabant.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij wijzen u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@laspuntbrabant.nl.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De meest actuele privacyverklaring vindt u op www.laspuntbrabant.nl. Door gebruik te maken van onze producten of diensten gaat u akkoord met de laatste versie van onze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 20 mei 2018.