Privacyverklaring van Laspunt Brabant V.O.F.

gevestigd te Cromvoirt

Contactgegevens:

Laspunt Brabant V.O.F.
Loverensestraat 19a
5266 AN Cromvoirt
Tel.: +31 (0) 411 608851
E-mail: info@laspuntbrabant.nl
Internet: www.laspuntbrabant.nl

Laspunt Brabant V.O.F., hierna te noemen Laspunt Brabant, gevestigd aan de Loverensestraat 19a, 5266 AN in Cromvoirt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Deze privacyverklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van klanten, bezoekers van ons bedrijf, bezoekers van onze website/webshop, leveranciers en andere relaties van Laspunt Brabant.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Laspunt Brabant met uw persoonsgegevens omgaat.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondrechtslagen:

1. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u de betrokken partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
2. U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Met welk doel wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- Het verwerken van bestellingen, retouren en vraagstukken (ontvangen via telefoon, e-mail, mondeling, schriftelijk, webshop of via welke vorm dan ook)
- Het versturen van facturen en afhandelen van betalingen
- Het creëren van een persoonlijk account
- Contact opnemen als dit nodig is voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de dienst of overeenkomst
- Het informeren over nieuwe en/of gewijzigde diensten en producten of algemene bedrijfsgegevens en –informatie van ons bedrijf
- Marketingdoeleinden zoals het versturen van nieuwsbrieven en gerichte aanbiedingen
- Het maken van analyses om onze dienstverlening te verbeteren
- Het samenstellen van managementinformatie ten behoeve van product- en dienstontwikkeling
- Het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van onze diensten
- Het versturen van informatie als we dat op grond van wet- en regelgeving verplicht zijn
- Ter bescherming van onze eigendommen en medewerkers en/of bezoekers

Welke persoonsgegevens wij verwerken

Verzamelde en opgeslagen gegevens betreffen de gegevens die door u aan ons aangeleverd worden en gegevens over het bezoek aan onze online kanalen. Denk hierbij aan:
a) Afname en levering van onze producten en diensten: bij het kopen of huren van producten en diensten worden de persoonsgegevens die u verstrekt door ons verwerkt. Dit betreft bedrijfsnaam, voor- en achternaam van contactpersonen, functie van contactpersonen, gegevens van postadres en afleveradres, telefoonnummers, e-mailadressen, adres van website indien van toepassing, BTW-nummer, KvK-nummer.
b) Aanmaken van een account: de gegevens die u verstrekt bij het aanmaken van een account zoals uw e-mailadres en gebruikersnaam en indien nodig aanvullend de in punt a genoemde gegevens.
c) E-mail berichten, WhatsApp-berichten en camerabeelden kunnen worden vastgelegd om bewijs te kunnen leveren of i.v.m. veiligheid en toezicht.
d) Gebruik van websites en apps: de gegevens van het gebruik van websites en apps zoals de bezochte pagina’s op onze website/webshop.
Bovenstaande gegevens worden vrijwillig door u verstrekt, u bent daartoe niet verplicht. Echter is het wel mogelijk dat wij in dat geval niet aan al onze doeleinden uitvoering kunnen geven.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze dienst en/of website/webshop heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@laspuntbrabant.nl, dan verwijderen wij deze informatie per direct.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Laspunt Brabant) tussen zit.

Bewaartermijnen van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig om een correcte dienstverlening uit te voeren.
Daarnaast bewaren wij uw persoonsgegevens voor de termijn waarin wij dit relevant achten in het kader van onze dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij Laspunt Brabant op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens of camerabeelden langer te bewaren.

Gebruik webshop

Als u klant of medewerker van een klant van Laspunt Brabant bent, kunt u een account (gebruikersnaam en wachtwoord) krijgen om in te loggen op onze webshop. Als gebruiker bent u zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de gebruikersnaam en het wachtwoord. Wij gaan ervan uit dat een persoon die zich aanmeldt met een gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik daarvan. Wanneer u vermoedens hebt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient u Laspunt Brabant per direct op de hoogte te stellen zodat er maatregelen genomen kunnen worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van Laspunt Brabant bepaalde werkzaamheden verrichten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Laspunt Brabant maakt gebruik van cookies die noodzakelijk zijn voor een goede technische werking van de website/webshop en van derde partijen om statistieken te verzamelen voor analysetools als Google Analytics. Laspunt Brabant gebruikt deze diensten om inzicht te verkrijgen in het gebruik van de website door bezoekers.
De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet opgeslagen.

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer, mobiele telefoon, tablet of ander device opgeslagen worden. Raadpleeg voor verwijdering van cookies de handleiding van uw browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Laspunt Brabant en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@laspuntbrabant.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij wijzen u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@laspuntbrabant.nl.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De meest actuele privacyverklaring vindt u op www.laspuntbrabant.nl. Door gebruik te maken van onze producten of diensten gaat u akkoord met de laatste versie van onze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 20 mei 2018.